Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

 


Informacja nr 1 / 2006  i errata do ŚZWPP 2006     wersja html     wersja doc    wersja pdf

Informacja nr 2 / 2006  i errata do ŚZWPP 2006     wersja html     wersja doc   wersja pdf

Informacja nr 1 / 2007  i errata do ŚZWPP 2006     wersja html     wersja doc   wersja pdf

Informacja nr 2 / 2007  i errata do ŚZWPP 2006     wersja html     wersja doc   wersja pdf

Informacja nr 3 / 2007  i errata do ŚZWPP 2006     wersja html     wersja doc   wersja pdf

Informacja nr 1 / 2008  i errata do ŚZWPP 2006     wersja html     wersja doc   wersja pdf

Informacja nr 2 / 2008  i errata do ŚZWPP 2006     wersja html     wersja doc   wersja pdf

 

Stawka_na_2009 r  |  Stawka_na_2008 r  |  Stawka_na_2007 r  | Stawka_na_2006 r  |  Stawka_na_2005 r  |  


Informacja jak niżej wersja doc

Zamówienie ŚZWPP 2006.doc      Treść rozdziałów ŚZWPP 2006.doc

Zamówienie ŚZWPP 2006.htm      Treść rozdziałów ŚZWPP 2006.htm

Zamówienie ŚZWPP 2006.pdf      Treść rozdziałów ŚZWPP 2006.pdf

 

 

Dotyczy wydawnictwa  pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych -2006

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe BISPROL uprzejmie informuje, że:

- jest koedytorem i jedynym  dystrybutorem  wydawnictwa pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych  - 2006,

- BISPROL  sprzedaje ŚZWPP – 2006 najtaniej, gdyż nie dolicza się marży sprzedawcy. 

   Pobierane przez niektórych dystrybutorów marże nie wynikają z zawartych z nimi umów,

- BISPROL realizuje zamówienia na komplety ŚZWPP – 2006 oraz na pojedyncze rozdziały,

- zamówienia można składać faxem  (22) 51 777,11  lub e- mail: mailto:projekt@bisprol.pl

- informacje szczegółowe dotyczące  ww. wydawnictwa można uzyskać telefonicznie (22) 810 58 88 lub (22) 51 777 10.

-----------------------------------------------

 

Treść rozdziałów ŚZWPP 2006 - wersja  html     - wersja doc 

 

Pismo do Odbiorców ŚZWPP - 2006 z dnia 2005-11-07

 

Szanowni Państwo,  

  1.      Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów  uprzejmie informuje, że w I kwartale 2006 r. ukazało się nowe, VII wydanie materiałów pomocniczych do określania cen za prace projektowe pt.

ŚRODOWISKOWE ZASADY WYCEN PRAC PROJEKTOWYCH-2006.

Publikacja jest jedynym materiałem pomocniczym pozwalającym na dokonanie kompletnej wyceny prac projektowych dla każdego budynku, obiektu, inwestycji liniowej instalacji (w tym specjalistycznej), nadzoru autorskiego i inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego, raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  i innych opracowań występujących w procesie inwestycyjnym.

Wydawnictwo uzyskało aprobatę Ministerstw Infrastruktury, które uznało „Środowiskowe Zasady” jako dobry materiał informacyjny i pomocniczy, pozwalający na ustalenie obiektywnego poziomu cen oferowanych i negocjowanych za prace projektowe i inżynierskie dotyczące wszystkich rodzajów budynków i obiektów.

2.      Zasadnicze zmiany w stosunku do wydania  ŚZWPP-2003

W wydaniu ŚZWPP-2006, utrzymując numerację rozdziałów z wydania ŚZWPP-2003, wprowadzono szereg zasadniczych i istotnych zmian:

·        do wszystkich rozdziałów wprowadzono zmiany i uzupełnienia wynikające z aktów prawnych, które ukazały się w latach 2003 – 2005 (do 30.09.2005 r.);

·        przepracowano gruntownie Rozdziały 1 i 2;

w Rozdziale 2 przeredagowano Część I, dotyczącą opracowań poprzedzających projektowanie, dostosowując ją do  potrzeb wszystkich rodzajów inwestycji; ponadto opracowano nowe tabele pozwalające na określenie nakładu pracy dla opracowań architektonicznych i odrębnie dla opracowań konstrukcyjnych;.

·        pominięto, ze względu na małe zainteresowanie, następujące rozdziały:

- Rozdział 5  Elektrownie i elektrociepłownie energetyki zawodowej,

- Rozdział 9  Dokumentacja projektowo-konstrukcyjna maszyn i urządzeń.

Zainteresowani tymi Rozdziałami mogą korzystać z wydania ŚZWPP-2003.  /w dalszym ciągu w sprzedaży w BISPROL-u/

3.      Wydawnictwo  Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych-2006

będzie dostępne w dwóch wersjach:

1)     wersja podstawowa, obejmująca Rozdziały 1,2,3,4,6,7,8 i 10 - cena  320 zł,

2)     wersja ograniczona (bez Rozdziału 10 „Prace urbanistyczne”), obejmująca

Rozdziały 1,2,3,4,6,7 i 8 - cena 280 zł .

Szczegółowy zakres poszczególnych Rozdziałów podano na odwrocie druku zamówieniowego.

 4.   Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów informuje,  że  będzie prowadzona stała obsługa wydawnictwa, polegająca na:

1)     publikowaniu wszelkich wyjaśnień, interpretacji i ewentualnych uzupełnień  poszczególnych  Rozdziałów na następujących stronach internetowych:

·        www. ipb. org. ipb. pl ,  oraz

·        www. bisprol. pl

2)     prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego  w sprawach wycen prac projektowych i inżynierskich, sporządzanych wg ŚZWPP-2006.

Konsultacje odbywać się będą dnia 16. każdego miesiąca (lub najbliższego dnia roboczego po tej dacie) w godz. 12:00 – 14:00 w pomieszczeniu sekretariatu Rady Koordynacyjnej, mieszczącego się w budynku Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego BISPROL, 04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, pok. 412a.

Ponadto konsultacji udziela się również telefonicznie pod numerem (22) 810 58 88. 

        Z poważaniem

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

Biur Projektów

 

 Załącznik: druk zamówieniowy wraz ze szczegółowym spisem treści poszczególnych Rozdziałów wydawnictwa.

 

 Zamówienie ŚZWPP 2006.doc     Treść ŚZWPP 2006.doc        jw.  Wersja doc

 Zamówienie ŚZWPP 2006.htm      Treść rozdziałów ŚZWPP 2006.htm

       

 

 

TREŚĆ  POSZCZEGÓLNYCH  ROZDZIAŁÓW  ŚZWPP-2006

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Zmiany w stosunku do ŚZWPP-2003. Metody określania cen za prace projektowe. Ochrona praw autorskich. Zasady wycen objętych „Zasadami”. Stawka za jednostkę nakładu pracy. Dodatki i współczynniki do tabel j.n.p. ujętych  w Rozdziałach 2 – 8. Kalkulacja indywidualna. Zakres prac objętych  „Zasadami”. Stadia dokumentacji projektowej. Wyceny opracowań kosztowych. Założenia realizacji, business plan, informacja do planu bioz, program funkcjonalno-użytkowy. Nadzór autorski i inwestorski. Umowy o prace projektowe. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlanych. Określanie wartości zamówienia na usługi projektowe na podstawie ilości godzin oraz uzgodnionej stawki godzinowej.

Rozdział 2. Opracowania dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu

Tom 1. 

Opracowania wstępne poprzedzające projektowanie. Koncepcje programowo-przestrzenne: zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, opracowań budowlano-instalacyjnych. Projekty zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu. Projekty budowli i konstrukcji inżynierskich, jak: mosty, tunele, przejścia podziemne i naziemne, komory, zasobniki, studzienki, konstrukcje wsporcze rurociągów i urządzeń transportowych, mury (ściany) oporowe, kominy, wieże, budowle i konstrukcje w budownictwie energetycznym, antenowe konstrukcje wsporcze. Elementy małej architektury. Elementy uzupełniające do projektów zagospodarowania terenu. Inwentaryzacje.

Tom 2.  Projekty budowlane i wykonawcze budynków i instalacji dla wszystkich rodzajów budownictwa

(wydzielono nakłady na architekturę, konstrukcję i instalacje). Projekty wyposażenia wnętrz, lekkiej obudowy i elementów aluminiowych, instalacji i urządzeń dodatkowych w budynkach. Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne, zespoły (agregaty) prądotwórcze, instalacje i urządzenia teletechniczne. Instalacje odgromowe. Akustyka wnętrz. Ochrona przed hałasem. Ocieplanie budynków. Ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane, instrukcje, wizualizacja komputerowa.

Rozdział 3. Opracowania technologiczne

Budownictwo ogólne, usługowe, użyteczności publicznej, wiejskie (rolnicze), przemysłowe. Gospodarka magazynowa, laboratoria, kotłownie. Instalacje technologiczne. Gospodarka remontowo-warsztatowa. Specjalistyczne obiekty i urządzenia technologiczne. Obiekty specjalne obrony cywilnej (OC). Projekty barwy stanowisk pracy i wyposażenia.

Rozdział 4. Sieci uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, płynnych produktów naftowych, obiekty na sieciach, elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe, oświetlenie ulic, placów i in. Linie telekomunikacyjne. Kanały zbiorcze uzbrojenia. Skrzyżowania sieci. Ulice, place, trasy szybkiego ruchu. Organizacja ruchu. Linie, stacje, nawierzchnie kolejowe. Sterowanie ruchem kolejowym. Linie i sieci tramwajowe i trolejbusowe. Odwodnienia wykopów. Inwentaryzacje. Pomiary uzupełniające. Ochrona katodowa. Studia, programy, prognozy.

Rozdział 6. Inwestycje budownictwa specjalistycznego

Budownictwo łączności, radia i telewizji. Budownictwo lotnisk, morskie i wodne śródlądowe oraz hydrotechniczne.

Rozdział 7. Inwestycje ekologiczne

Technologie zakładów uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, obiektów oczyszczania miast. Strefy ochrony sanitarnej wodociągu. Instrukcje obsługi, projekty rozruchu, operaty do dochodzeń wodno-prawnych. Studia z zakresu ochrony środowiska. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Rozdział 8. Opracowania różne

Ochrona przeciwpożarowa budynków i budowli. Projekty organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, montażu i wykonania robót specjalistycznych, rozbiórek i wyburzeń. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). Melioracje wodne. Rolnicze zagospodarowanie ścieków. Operat glebowo-rolniczy dla potrzeb melioracji. Inwentaryzacje zadrzewień.

Rozdział 10. Prace urbanistyczne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia ogólne dotyczące wyceny prac związanych ze sporządzeniem planu. Zestawienie czynności związanych z opracowaniem planu. Szczegółowy opis czynności i sposobu wyliczania wartości prac związanych ze sporządzeniem planu. Formularze kalkulacyjne do wyliczenia wartości zamówienia na opracowanie projektu planu. Przygotowanie zamówienia publicznego na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (materiały pomocnicze).  

 

W wydawnictwie ŚZWPP–2006 pominięto, ze względu na małe zainteresowanie, następujące rozdziały:

Rozdział 5.  Elektrownie i elektrociepłownie energetyki zawodowej,

Rozdział 9.   Dokumentacja projektowo-konstrukcyjna maszyn i urządzeń.

 

Zainteresowani tymi rozdziałami mogą korzystać z wydania ŚZWPP–2003. Pozycje te mogą być zamawiane odrębnie (również w BISPROL-u), po cenach jak niżej:

 

Treść rozdziałów 5 i 9 z wydania ŚZWPP–2003:

Rozdział 5. Elektrownie i elektrociepłownie energetyki zawodowej (cena 40 zł).

Elektrownie parowe, elektrociepłownie, ciepłownie, elektrownie wodne i pompowe.

Elektrownie z silnikami spalinowymi. Ciepłownictwo miast i regionów. Studia i analizy przedprojektowe

Rozdział 9. Dokumentacja projektowo-konstrukcyjna maszyn (cena 30 zł).

Dokumentacja konstrukcyjna obejmująca nietypowe maszyny, przyrządy różne, napędy elektryczne maszyn, urządzenia i instalacje hydrauliczne, pneumatyczne. Elementy nietypowe do instalacji oraz pomiarów i automatyki. Urządzenia typu zbiornikowego i ich wyposażenie. Urządzenia transportu wewnętrznego.

Zamówienie ŚZWPP 2006.doc     Treść rozdziałów ŚZWPP 2006.doc             jw.  Wersja doc 

Zamówienie ŚZWPP 2006.htm      Treść rozdziałów ŚZWPP 2006.htm

 

 

 

 

pieczątka                                                                                                       ..........................................................

                                                                                                                                    miejscowość i data

 

                                                        Adresat:

                                                        Przedsiębiorstwo

                                                                           Projektowo-Usługowe  BISPROL

                                                                           Zakład Wydawnictw

                                                                           al. Stanów Zjednoczonych 51

                                                                           04 – 026  WARSZAWA

 

ZAMÓWIENIE  NA  ŚZWPP-2006

 

 

Pełna nazwa jednostki zamawiającej, adres, kod, telefon, e-mail

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

zamawia: 1)  kompletne „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych-2006”

                      obejmujące  Rozdziały 1,2,3,4,6,7,8 i 10  (cena 320,00 zł)........... kompletów

 

                 2)  wersję ograniczoną ( bez Rozdziału 10 „Prace urbanistyczne”)

                      obejmującą Rozdziały 1,2,3,4,6,7 i 8  (cena  280,00 zł)    ............ kompletów

 

                3)  tylko  (oraz)  poszczególne rozdziały ŚZWPP-2006:

 

                       Rozdział 1  ......... egz. a   50 zł                    Rozdział  6  ..........egz.  a   70 zł

                       Rozdział 2  ......... egz. a 150 zł                    Rozdział  7  ..........egz.  a   40 zł

                       (2 tomy)    

                       Rozdział 3 .......... egz. a   40 zł                    Rozdział  8  ..........egz.  a   40 zł

                       Rozdział 4 ...........egz. a   70 zł                    Rozdział 10 ......... egz.  a   70 zł

 

                4)  tylko  (oraz)  poszczególne rozdziały wydania ŚZWPP-2003:

 

                       Rozdział 5  ......... egz. a   40 zł                    Rozdział  9  ..........egz.  a   30 zł

 

 Warunki płatności : za pobraniem pocztowym. Do ww. cen doliczane są koszty przesyłki.

  

                                         OŚWIADCZENIE PŁATNIKA VAT                                

      

        Nasza firma jest płatnikiem  VAT. Nasz NIP: ....................................

        Niniejsze oświadczenie jest ważne od roku 2007. 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                           ...................................................

                                                                                                            pieczątka i podpis zamawiającego

 

      Wersja doc       Zamówienie ŚZWPP 2006.doc     Treść rozdziałów ŚZWPP 2006.doc

                               Zamówienie ŚZWPP 2006.htm      Treść rozdziałów ŚZWPP 2006.htm