Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

 


Stawka_na_2013 r  Stawka_na_2012 r  Stawka_na_2011 r Stawka_na_2010 r  Stawka_na_2009 r  Stawka_na_2008 r  |  Stawka_na_2007 r  | Stawka_na_2006 r  |  Stawka_na_2005 r  |  

Informacja nr 1 / 2009  i errata do ŚZWPP 2009     wersja html     wersja doc    wersja pdf

Informacja nr 2 / 2009  i errata do ŚZWPP 2009     wersja html     wersja doc    wersja pdf

Informacja nr 3 / 2009  i errata do ŚZWPP 2009                         wersja doc    wersja pdf

Informacja nr 4 / 2009  i errata do ŚZWPP 2009                         wersja doc    wersja pdf

 

Nowe wydanie 2012 Informacja  wersja doc    wersja pdf

Zamówienie ŚZWPP 2012.doc

Zamówienie ŚZWPP 2012.htm

Zamówienie ŚZWPP 2012.pdf

 

 


Informacja jak niżej wersja doc

Zamówienie ŚZWPP 2009.doc      Treść rozdziałów ŚZWPP 2009.doc

Zamówienie ŚZWPP 2009.htm       Treść rozdziałów ŚZWPP 2009.htm

Zamówienie ŚZWPP 2009.pdf       Treść rozdziałów ŚZWPP 2009.pdf

 

 

Dotyczy wydawnictwa  pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych -2012

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe BISPROL uprzejmie informuje, że:

- jest koedytorem i jedynym  dystrybutorem  wydawnictwa pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych  - 2012,

- BISPROL  sprzedaje ŚZWPP – 2012 najtaniej, gdyż nie dolicza się marży sprzedawcy. 

   Pobierane przez niektórych dystrybutorów marże nie wynikają z zawartych z nimi umów,

- BISPROL realizuje zamówienia na komplety ŚZWPP – 2012 oraz na pojedyncze rozdziały,

- zamówienia można składać faxem  (22) 51 777,11  lub e- mail: projekt@bisprol.pl

- informacje szczegółowe dotyczące  ww. wydawnictwa można uzyskać telefonicznie (22) 810 58 88 lub (22) 51 777 10.

-----------------------------------------------

 

 

Warszawa 3.11.2008

                                                                                      Szanowni Państwo,

 Dotyczy: wydawnictwa pt. „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych- 2009”

 1. Kolejna nowelizacja ŚZWPP

       Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów  uprzejmie informuje, że  w I/II kwartale 2009 r. ukaże się nowe, VIII wydanie materiałów pomocniczych do określania cen za prace projektowe, opracowania urbanistyczne i usługi inżynierskie,  zatytułowane

ŚRODOWISKOWE ZASADY WYCEN PRAC PROJEKTOWYCH-2009.

      Środowiskowe Zasady  cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wynika to m.in. z ich uniwersalności w zakresie wyceniania usług projektowych i inżynierskich.  Umożliwiają bowiem  wykonanie kompletnych wycen, dotyczących :

a)   dokumentacji  projektowej – pełnej wielobranżowej oraz opracowań kosztorysowych  dla każdego budynku i obiektu budownictwa ogólnego, komunalnego, służby zdrowia,  przemysłowego, rolniczego i obronnego,

b)   usług inżynierskich, jak np.: nadzór autorski, nadzór inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, inwentaryzacje budynków, obiektów i instalacji, opracowania ekonomiczne, studium wykonalności, raporty, oceny i inne opracowania przedprojektowe,

c)   prac urbanistycznych w zakresie miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego i  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Zawierają również materiały ułatwiające przygotowanie zamówienia publicznego na prace urbanistyczne.

       Wydawnictwo od roku 2003 cieszy się aprobatą Ministerstwa Infrastruktury, które  uznało „Środowiskowe Zasady” jako dobry materiał informacyjny i pomocniczy, pozwalający na ustalenie obiektywnego poziomu cen, oferowanych i negocjowanych, za prace projektowe i inżynierskie dotyczące wszystkich rodzajów budynków

i obiektów. 

2. Zasadnicze zmiany wprowadzone w  wydaniu  ŚZWPP-2009

             W wydaniu ŚZWPP-2009 wprowadzono szereg  istotnych zmian:

·          do wszystkich rozdziałów wprowadzono zmiany i uzupełnienia wynikające z aktów prawnych, które ukazały się w latach 2006 – 2008 (do 30.11.2008 r.);

·          przepracowano gruntownie Rozdziały 1, 2, 7, 8, 9 ;

·     w Rozdziale 2 przeredagowano tom 1, a zwłaszcza  opracowania poprzedzające projektowanie, w tym koncepcje programowo-przestrzenne (KPP); przepracowano też obiekty inżynierskie; w tomie 2 wprowadzono zmiany do kwalifikacji konstrukcji obiektów; w  wielu tabelach pominięto podział „od – do” oraz rozszerzono tematykę wynikającą z potrzeb technicznych; 

·       do kompletu włączono ponownie Rozdział 9 pod nową nazwą: „Konstrukcje maszyn i urządzeń”;

·          Rozdziały 3,4,7,8 i 9 znowelizowano i zaktualizowano pod względem technicznym oraz zakresu i wymagań wynikających z nowych  przepisów;

·       Rozdział 10: rozszerzono zakres miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzono  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

 

3. Zakres najnowszego wydania ŚZWPP

    Wydawnictwo  Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych-2009 będzie   dostępne     w dwóch wersjach:

1)              wersja podstawowa, obejmująca Rozdziały 1,2,3,4,6,7,8,9  i 10 - cena  390 zł,

2)              wersja ograniczona (bez Rozdziału 10 „Prace urbanistyczne”), obejmująca

    Rozdziały 1,2,3,4,6,7, 8 i 9  - cena 350 zł .

     Z uwagi na bardzo mały popyt, ponownie nie włączono do wydawnictwa  Rozdziału 5 „Elektrownie i elektrociepłownie energetyki zawodowej”. Zainteresowani mogą korzystać z tego rozdziału w wydaniu ŚZWPP – 2003.

Szczegółowy zakres poszczególnych Rozdziałów podano w dalszej części.

 

4. Monitorowanie ŚZWPP przez Radę Koordynacyjną Biur Projektów

     Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów nadal  będzie prowadzić stałą obsługę wydawnictwa, polegająca na:

1)                 publikowaniu wszelkich wyjaśnień, interpretacji i ewentualnych uzupełnień do poszczególnych  rozdziałów w biuletynie pt. „ Informacja”,  rozpowszechnianym za pośrednictwem  następujących stron internetowych:

                  www. ipb. org. pl    oraz    www. bisprol. pl

            2)                 prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego  w sprawach wycen prac projektowych i inżynierskich  sporządzanych wg

            ŚZWPP-2009 oraz wg wcześniejszych wydań.

                       Konsultacje odbywają  się  dnia 16. każdego miesiąca (lub najbliższego dnia roboczego po tej dacie) 

            w godz. 12:00 – 14:00 w pomieszczeniu sekretariatu Rady Koordynacyjnej, mieszczącym się w budynku Przedsiębiorstwa

            Projektowo-Usługowego BISPROL, 04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, pok. 412a.

            Ponadto konsultacji udziela się również telefonicznie, pod numerem (22) 810 58 88.

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                   

                                                                                                  dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

                                                                                                                                                  Biur Projektów

 

   

Załączniki: druk zamówieniowy oraz szczegółowy spis treści poszczególnych rozdziałów wydawnictwa.

 


- wersja  html ;   docpdf

TREŚĆ  POSZCZEGÓLNYCH  ROZDZIAŁÓW  ŚZWPP-2009

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Zasady wycen. Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.). Dodatki i współczynniki do tabel  ujętych

w Rozdziałach 2 – 8. Kalkulacja indywidualna. Zakres prac objętych  „Zasadami”. Stadia dokumentacji projektowej. Wyceny opracowań kosztowych. Założenia realizacji, business plan, informacja do planu bioz, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności. Nadzór autorski i inwestorski. Umowy o prace projektowe. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlanych. Określanie wartości zamówienia na usługi projektowe na podstawie ilości godzin oraz uzgodnionej stawki godzinowej. Przykładowe umowy o nadzór autorski i nadzór inwestorski.

Rozdział 2. Opracowania dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu

    Tom 1. Prace przedprojektowe dla wszystkich rodzajów inwestycji. Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP). Projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PW) zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu. Sieci lokalne. Projekty budowli i konstrukcji inżynierskich, jak: mosty, tunele, przejścia podziemne i naziemne, komory, zasobniki, studzienki, konstrukcje wsporcze rurociągów i urządzeń transportowych, mury  oporowe, kominy, wieże, budowle i konstrukcje w budownictwie energetycznym, antenowe konstrukcje wsporcze. Elementy małej architektury. Elementy uzupełniające do projektów zagospodarowania terenu. Inwentaryzacje sieci.

    Tom 2. Projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PW) budynków i instalacji dla wszystkich rodzajów budownictwa (wydzielone nakłady na architekturę, konstrukcję i instalacje). Projekty wyposażenia wnętrz, lekkiej obudowy i elementów aluminiowych, instalacji i urządzeń dodatkowych w budynkach. Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne, zespoły (agregaty) prądotwórcze, instalacje i urządzenia teletechniczne. Instalacje odgromowe. Akustyka wnętrz. Ochrona przed hałasem. Ocieplanie budynków. Ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane, instrukcje obsługi, inwentaryzacje, makiety, wizualizacja komputerowa.

Rozdział 3. Opracowania technologiczne

Budownictwo ogólne, usługowe, użyteczności publicznej, wiejskie (rolnicze), przemysłowe. Gospodarka magazynowa, laboratoria, kotłownie. Instalacje technologiczne. Gospodarka remontowo-warsztatowa. Specjalistyczne obiekty i urządzenia technologiczne. Obiekty specjalne obrony cywilnej (OC). Projekty barwy stanowisk pracy i wyposażenia.

Rozdział 4. Sieci uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, płynnych produktów naftowych. Obiekty na sieciach, elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe, oświetlenie ulic, placów i in. Linie telekomunikacyjne. Kanały zbiorcze uzbrojenia. Skrzyżowania sieci. Ulice, place, trasy szybkiego ruchu. Organizacja ruchu.  Linie, stacje, nawierzchnie kolejowe. Sterowanie ruchem kolejowym. Linie i sieci tramwajowe i trolejbusowe. Odwodnienia wykopów. Inwentaryzacje. Pomiary uzupełniające. Ochrona katodowa. Studia, programy, prognozy.

Rozdział 6. Inwestycje budownictwa specjalistycznego

Budownictwo łączności, radia i telewizji. Budownictwo lotnisk, morskie i wodne śródlądowe oraz hydrotechniczne.

Rozdział 7. Inwestycje ekologiczne

Technologie zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, obiektów oczyszczania miast. Strefy ochrony sanitarnej wodociągu. Instrukcje obsługi, projekty rozruchu, operaty  wodnoprawne. Studia z zakresu ochrony środowiska. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Rozdział 8. Opracowania różne

Ochrona przeciwpożarowa budynków i budowli. Projekty organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, montażu i wykonania robót specjalnych, rozbiórek i wyburzeń. Plan „bioz”. Melioracje wodne. Rolnicze zagospodarowanie ścieków. Operat glebowo-rolniczy. Inwentaryzacje zadrzewień. Prace geotechniczne.

Rozdział 9. Konstrukcje maszyn i urządzeń (mechanicznych)

Maszyny, urządzenia i przyrządy nietypowe, napędy elektryczne, urządzenia hydrauliczne i wentylacyjne,   konstrukcje wsporcze, zbiorniki, transport wewnętrzny, konstrukcje dodatkowych urządzeń dla dźwigów i suwnic, klimatyzacja kabin sterowniczych, pomosty, podpory, podesty stalowe.

Rozdział 10. Prace urbanistyczne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Studium                                       uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Ustalenia ogólne dotyczące wyceny prac związanych ze sporządzeniem planu i studium. Zestawienie czynności związanych z planem. Szczegółowy opis czynności i sposobu wyliczania wartości prac. Formularze kalkulacyjne do wyliczenia wartości zamówienia. Przygotowanie zamówienia publicznego na opracowanie  miejscowego planu  oraz studium.

Uwaga: Rozdział 10 Prace urbanistyczne ze względu na brak znowelizowanej ustawy o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym nie został jeszcze opracowany. Nie można obecnie 17.11.2011 - podać terminu ukazania się tego rozdziału.

 

 

 Zamówienie ŚZWPP 2009.doc     Treść ŚZWPP 2009.doc        jw. 

 Zamówienie ŚZWPP 2009.htm     Treść rozdziałów ŚZWPP 2009.htm

 Zamowienie2009.pdf                    Treść2009.pdf