Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

 


Stawka_na_2016 r  Stawka_na_2015 r  Stawka_na_2014 r  Stawka_na_2013 r  Stawka_na_2012 r  Stawka_na_2011 r Stawka_na_2010 r  Stawka_na_2009 r  Stawka_na_2008 r  |  Stawka_na_2007 r  | Stawka_na_2006 r  |  Stawka_na_2005 r  |

 

Nowe wydanie 2016         Informacja      doc     pdf

Informacja nr 1 / 2012  i errata do ŚZWPP 2012      wersja doc    wersja pdf

Informacja nr 2 / 2012  i errata do ŚZWPP 2012      wersja doc    wersja pdf

Informacja nr 3 / 2012  i errata do ŚZWPP 2012      wersja doc    wersja pdf

Informacja nr 4 / 2012  i errata do ŚZWPP 2012      wersja doc    wersja pdf

 

Wydanie 2012 Informacja jak niżej  wersja doc    wersja pdf

Zamówienie ŚZWPP 2012.doc

Zamówienie ŚZWPP 2012.htm

Zamówienie ŚZWPP 2012.pdf

 

Dotyczy wydawnictwa  pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych -2012

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe BISPROL uprzejmie informuje, że:

- jest koedytorem i jedynym  dystrybutorem  wydawnictwa pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych  - 2012,

- BISPROL  sprzedaje ŚZWPP – 2012 najtaniej, gdyż nie dolicza się marży sprzedawcy. 

   Pobierane przez niektórych dystrybutorów marże nie wynikają z zawartych z nimi umów,

- BISPROL realizuje zamówienia na komplety ŚZWPP – 2012 oraz na pojedyncze rozdziały,

- zamówienia można składać faxem  (22) 51 777,11  lub e- mail: projekt@bisprol.pl

- informacje szczegółowe dotyczące  ww. wydawnictwa można uzyskać telefonicznie (22) 810 58 88 lub (22) 51 777 10.

-----------------------------------------------

 

                         Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2012

                                        

       Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów informuje, że kolejne IX   kolejne  wydanie materiału informacyjnego  i pomocniczego  pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych  - 2012 jest w rozpowszechnieniu.  „Zasady” pozwalają na określenie nie tylko obiektywnego poziomu cen za prace projektowe i usługi inżynierskie  do negocjacji z zamawiającym, ale również na ustalenie prawidłowego zakresu dokumentacji projektowej we wszystkich stadiach i branżach. Od 1997 roku w Środowiskowych Zasadach omawiane są szczegółowo wszystkie stadia (części) dokumentacji projektowej, których opracowanie jest niezbędne do realizacji  obiektu budowlanego o prawidłowej funkcji i technologii.

         Ustawa Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek zapewnienia opracowania projektu budowlanego, wymaganego przez władze budowlane do wydania pozwolenia na budowę i  stosownie do potrzeb,  innych projektów, ale nie precyzuje jakich. Określając konieczne stadia dokumentacji projektowej  oraz ich zakres i formę  „Środowiskowe Zasady” stanowią w tym zakresie istotną  pomoc dla inwestorów oraz dla projektantów.  

       Kolejne wydanie ŚZWPP – 2012, obok określania cen prac projektowych dla nowych inwestycji budowlanych, umożliwi i ułatwi   ustalanie cen również  dla projektów modernizacji i rozbudowy obiektów, a także  projektów zamiennych, których potrzeba powstaje w trakcie realizacji robót budowlanych dla dużych inwestycji, w tym drogowych i kolejowych.

     Biorąc pod uwagę   zainteresowanie użytkowników wydaniem  ŚZWPP – 2009  oraz konieczność aktualizacji  pod kątem wymagań aktualnie obowiązujących aktów prawnych,

 podjęto decyzję o wydaniu ŚZWPP – 2012  mimo, że w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej trwają prace nad założeniami do nowych ustaw Prawo budowlane i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (i niektórych innych ustaw), które mogą zmienić wymagania dotyczące   dokumentacji projektowej.  Przewidywany termin wejścia w życie tych ustaw  określany jest wstępnie w  2014 r.

W wydaniu ŚZWPP – 2012  zostały  wprowadzone  istotne zmiany oraz uzupełnienia:

   a)   wynikające z aktów prawnych, które ukazały się w latach 2009 – 2012 (w zasadzie do 31.5.2012),

   b)   zawarte w biuletynie pt. Informacja  z lat 2009 – 2011, który jest publikowany w  Internecie na stronach                www. ipb.org.pl oraz www. bisprol.pl.,

   c)    ujęte  w tabelach, opisach, dodatkach i współczynnikach, wynikające w znacznym stopniu z postępu technicznego i technologicznego  oraz propozycji nadsyłanych przez użytkowników  ŚZWPP. 

       Wprowadzane  zmiany i uzupełnienia  ułatwią stosowanie „Zasad”  oraz zmniejszą pracochłonność  wykonywania wycen prac projektowych.

Zasadnicze  zmiany  i uzupełnienia  dotyczą:

·         wprowadzenia  wymogu  negocjacji ceny za prace projektowe  określone  wg ŚZWPP  ze zleceniodawcą,

·         wyceny programu funkcjonalno-użytkowego,

·         wyboru wykonawcy w procedurze „projektuj i buduj,”

·         wprowadzenia wskaźników procentowych  do obliczania planowanych kosztów wstępnej koncepcji projektowej w zalecanym w przetargu ograniczonym i dialogu konkurencyjnym,

·         zakresu dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

·         spełnienia wymagań UZP, aby w zawieranych umowach o wykonanie dokumentacji projektowej  był przewidywany  nadzór autorski,

      a ponadto

·         uproszczono wyceny opracowań poprzedzających projektowanie,

·         uproszczono opisy funkcji budynków i ich kategorii trudności oraz dostosowano do obowiązujących przepisów,

·         przeredagowano  zakres tabel dotyczących projektów PB i PW urządzeń terenu,

·         wyeliminowano przedziały „od – do” w tabelach ilości j.n.p.  na projekty PB +PW i wprowadzono nowe dodatki,

·         wprowadzono nowe dodatki za utrudnienia rozwiązań projektowych,

·         w tabelach ilości j.n.p. części instalacyjnej zmniejszono ilości grup trudności,

·         rozszerzono zasady wycen dla  komór, zasobników (bunkrów) i zbiorników  o dużej pojemności  (występujących m.in. w oczyszczalniach ścieków),

·         wprowadzono zasady wycen dla koncepcji wstępnej technologii lub studium programowego,

·         uściślono zasady wycen dla instalacji technologicznych,

·         opracowano zasady wycen dla koncepcji wstępnych w rozdziałach branżowych,

·         rozszerzono zasady wycen dla dróg krajowych i inwestycji liniowych,

·         wprowadzono korekty dla wycen budowli hydrotechnicznych,

·         uaktualniono wyceny opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej  oraz prac melioracyjnych,

·         opracowano nowy podrozdział „Wały przeciwpowodziowe”,

·         uaktualniono wyceny projektów robót rozbiórkowych i wyburzeniowych metodą  tradycyjną i strzałową,

·         uszczegółowiono  określenie  „jednostki konstrukcyjnej” występującej przy wycenie projektów nietypowych  maszyn, przyrządów i urządzeń i uproszczono sposób wyceny,

·         i  wiele innych.

Zakres wydawnictwa

     Zakres wydawnictwa pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2012

będzie analogiczny jak ŚZWPP – 2009 i obejmuje następujące rozdziały:

·            Rozdział  1  – Postanowienia ogólne. Poradnik dla projektantów i inwestorów

·           Rozdział  2  – tom 1 i 2.  Opracowania dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia

                               terenu

·           Rozdział  3  – Opracowania technologiczne

·        Rozdział  4   – Sieci magistralne i rozdzielcze uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje, ochrona katodowa,

                               odwodnienia stałe i wykopów   

·           Rozdział  6 –  Inwestycje budownictwa specjalistycznego. Łączność.

  Radio i telewizja. Lotniska. Budownictwo morskie i wodne śródlądowe.   

  Budownictwo  hydrotechniczne śródlądowe

·      Rozdział  7 –   Inwestycje ekologiczne. Technologie zakładów  uzdatniania  wody,  oczyszczalni ścieków, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarki odpadami oraz  raport i studia z zakresu ochrony środowiska

·        Rozdział  8 –    Opracowania różne. Ochrona przeciwpożarowa. Organizacja robót  i  zagospodarowanie                                 placu budowy. Technologia montażu  obiektów i robót specjalnych.

                               Roboty rozbiórkowe. Plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 

                               Melioracje wodne. Prace geotechniczne. Wały przeciwpowodziowe.

·       Rozdział  9 –  Konstrukcje i urządzenia specjalistyczne (mechaniczne) nietypowe

 

     Rozdział 10 Prace urbanistyczne nie wchodzi w skład  wydania ŚZWPP – 2012 ze względu na brak znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

           Dotychczasowa wieloletnia praktyka stosowania „Środowiskowych Zasad”, stałe   ich doskonalenie, obiektywny poziom cen, coroczne ustalanie wysokości umownej stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) na podstawie komunikatu Prezesa GUS o inflacji, przyjmowanie przez sądy do przeprowadzania postępowania dowodowego oraz ich akceptacja przez Ministerstwo Infrastruktury, potwierdza pełną ich przydatność do określania cen za prace projektowe i usługi inżynierskie, jako materiału informacyjnego i pomocniczego.          Przekazując informację o kolejnym IX wydaniu ŚZWPP -2012 Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów wyraża przekonanie, że również to wydanie spotka się z przychylnym przyjęciem użytkowników  oraz ułatwi negocjacje na temat cen za prace projektowe między inwestorem (zamawiającym) a projektantem (jednostką projektową). 

  Rozpowszechnienie wydawnictwa ŚZWPP - 2012

 Wydawnictwo ŚZWPP – 2012  jest  dostępne  w zestawach oraz w  formie pojedynczych rozdziałów :

a)      wersja podstawowa zestawu  zawierającego 8 Rozdziałów: 1,2 (tom 1 i 2), 3,4,6,7,8 i 9.

           Cena  zestawu 392,00 zł + koszty przesyłki – ok. 18 zł

b)   ceny  pojedynczych rozdziałów podano na druku zamówienia.

Wydawnictwo rozpowszechnia wyłącznie Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe BISPROL  Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04 – 026 Warszawa 50, tel. 22 51 77 709,  22 51 77 710,

fax. 22 51 77 711, e – mail : bisprol@bisprol.pl, www. bisprol.pl

 

 

 

                                                                                                       dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

                                                                                              Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

                                                                                                               Biur Projektów